Wat is onze identiteit in Christus?

Leef in Christus

Onze identiteit is de kern van wie we zijn en hoe we onszelf zien. Het beïnvloedt hoe we ons gedragen, met anderen omgaan en onze plaats in de wereld begrijpen. Als christenen hebben we het voorrecht om een diepe en blijvende identiteit te vinden in Christus. Dit gaat verder dan onze naam, ons werk of onze culturele achtergrond. Het is geworteld in onze relatie met Jezus en Zijn liefde voor ons. 

Charles W. Price heeft verschillende boeken geschreven waarin hij zijn lezers aanmoedigt om hun leven beschikbaar te stellen voor het werk en de kracht van Christus. In het boek ‘Leef in Christus’ legt hij uit wat het betekent om geworteld te zijn in Christus en hoe deze verbondenheid onze relatie met (geestelijke) familie verrijkt.

 

Bijbelteksten over identiteit in Christus

 

2 Korintiërs 5:17 zegt: "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (NBV21) Dit vers benadrukt dat wanneer we in Christus zijn, we een diepgaande transformatie ondergaan. Onze oude zonden en gebrokenheid worden achtergelaten, en we worden vernieuwd in Hem. Onze identiteit is niet langer gebaseerd op ons verleden, maar op onze nieuwe leven in Christus.

 

Galaten 2:20 vervolgt: “ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.” (NBV21) Dit vers benadrukt dat onze identiteit niet langer draait om ons ego of onze prestaties, maar om de aanwezigheid van Christus in ons leven. We worden één met Hem, en dat beïnvloedt hoe we onszelf zien en hoe we ons gedragen.

 

Efeziërs 2:10 benadrukt dat God een specifiek doel voor ons leven heeft: "Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid." (NBV21) Onze identiteit is verbonden met het uitvoeren van Gods plan in ons leven. We zijn niet willekeurig op deze wereld; we hebben een doel dat dieper gaat dan onze dagelijkse bezigheden.

 

1 Petrus 2:9 herinnert ons eraan dat we uitverkoren zijn en tot een heilig volk behoren: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht." (NBV21) Dit benadrukt dat onze identiteit in Christus met koninklijke waardigheid en heiligheid is gemarkeerd.

 

Waarom is familie belangrijk in de bijbel?

 

De Bijbel onderstreept het belang van familie in ons begrip van identiteit. Onze familierelaties hebben een diepgaande invloed op hoe we onszelf zien.

 

In Genesis 2:24 wordt het huwelijk als heilig beschouwd: "Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn." (NBV21) Het huwelijk wordt gebruikt als een beeld van de diepe eenheid tussen Christus en Zijn kerk. Dit benadrukt het belang van liefdevolle en respectvolle huwelijksrelaties in ons begrip van identiteit.

 

Efeziërs 6:1-3 legt de nadruk op het eren van ouders: "Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde." (NBV21)  Het respecteren en eren van onze ouders is een belangrijk onderdeel van onze identiteit in Christus, omdat het ons leert over gehoorzaamheid en eerbied.

 

Psalm 68:6 herinnert ons eraan dat God gezinnen sticht: "vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf." God is de God van eenzamen, en Hij voorziet in een gezin voor degenen die in Hem geloven. Onze geestelijke familie in de kerk is even belangrijk als onze biologische familie.

 

Kun je je identiteit in Christus ook verliezen?

 

Een vraag die soms rijst, is of we onze identiteit in Christus kunnen verliezen. Dit is een zorg die veel gelovigen bezighoudt, maar de Bijbel biedt geruststellende antwoorden.

 

Johannes 10:28 verzekert ons: "Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven." (NBV21) Als we eenmaal in Christus zijn, kunnen we onze identiteit in Hem niet verliezen. Onze relatie met Hem is veilig en duurzaam.

 

Romeinen 8:38-39 versterkt deze zekerheid: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer." (NBV21) Niets kan ons scheiden van onze identiteit in Christus. Het is geworteld in de waarheid van Gods Woord en versterkt door onze relatie met Hem. Het is veilig en onwankelbaar. 

Leef in Christus

 

In het Oude Testament was de Ark van het verbond dé plaats waar God en de mens elkaar ontmoetten, waar Zijn doel duidelijk en Zijn kracht zichtbaar werd. Vandaag de dag kunnen we verlangen naar die intimiteit. We proberen het perfecte christelijke leven te leven, maar we schieten voortdurend tekort. Het geestelijke leven wordt een worsteling om de berg op te komen: vermoeiend, frustrerend en het geeft ons geen voldoening.

 

In ‘Leef in Christus’ legt de bekende bijbelleraar en voorganger Charles W. Price uit dat het christelijke leven geen techniek of een levensstijl is, maar dat het uitsluitend gaat om een relatie met Jezus Christus. Price gebruikt verschillende voorbeelden uit het Oude Testament om ons te laten zien dat het Gods aanwezigheid, Zijn wetten en Zijn dagelijkse voorzienigheid zijn die ons voldoening geven in het hectische tempo van het moderne leven.

 

Dit boek is een inspirerende uitdaging voor iedereen die geestelijk ontmoedigd is. Ga in vertrouwen op weg en leef vanuit de grenzeloze kracht van de opgestane Heer.