Aanvallen of verdedigen: religieuze radicaliteit en burgerlijke ongehoorzaamheid in onze samenleving

Schaakstukken

'Aanvallen of verdedigen' is een boek dat de plek van orthodoxe christenen in het polariserende Nederland van vandaag onderzoekt. Het draait om de uitdagingen en dilemma's waarmee orthodoxe christenen worden geconfronteerd in een steeds veranderende en polariserende samenleving. De auteur belicht verschillende perspectieven en benaderingen, variërend van burgerlijke ongehoorzaamheid tot religieuze radicaliteit, om de lezers te helpen nadenken over hoe zij hun geloof kunnen toepassen tijdens maatschappelijke spanningen en tegenstellingen. De diverse bijdragen in het boek bieden inzichten en reflecties die relevant zijn voor zowel gelovigen als niet-gelovigen die geïnteresseerd zijn in de rol van orthodoxe christenen in de hedendaagse Nederlandse samenleving.


De impact van media op de perceptie van orthodoxe christenen


De opkomst van media-aandacht rondom religieuze radicaliteit heeft een duidelijke invloed op de perceptie van orthodoxe christenen in de moderne samenleving. Deze media-aandacht kan leiden tot stigmatisering en stereotypering van orthodoxe christenen, waardoor zij mogelijk worden gezien als conservatief, achterhaald of zelfs gevaarlijk. Dit kan leiden tot een grotere kloof tussen orthodoxe christenen en de rest van de samenleving, waarbij zij zich mogelijk nog meer in het defensief gedrukt voelen.


Een voorbeeld uit het boek zegt: "Door deze geest van vernieuwing, waarbij geen rekening wordt gehouden met Bijbelse normen, waarden en ook niet met klassieke tradities, komt de mens met een orthodoxe visie en dat orthodoxe geloof, ernstig in het nauw." Dit citaat benadrukt hoe de moderne samenleving, gedreven door vernieuwing en secularisatie, een bedreiging vormt voor de orthodoxe geloofspraktijken en overtuigingen van christenen.


De media-aandacht rondom religieuze radicaliteit kan leiden tot een versterking van negatieve stereotypes en vooroordelen tegenover orthodoxe christenen, waardoor zij zich mogelijk nog meer geïsoleerd voelen in de samenleving. Dit kan ook leiden tot een verhoogde druk op orthodoxe christenen om zich te verantwoorden voor hun geloofspraktijken en overtuigingen, wat hun positie in de samenleving verder kan ondermijnen.


Kortom, de opkomst van media-aandacht rondom religie kan de perceptie van orthodoxe christenen in de moderne samenleving negatief beïnvloeden en bijdragen aan een kloof tussen hen en de rest van de samenleving. Het is belangrijk om deze dynamiek te begrijpen en te erkennen om bruggen te kunnen bouwen.Geloof en de keuze tussen aanvallen en verdedigen


In de afweging tussen het aanvallen en verdedigen van orthodoxe christenen in controversiële kwesties zoals coronatijd, vaccinatie en onderwijs speelt geloof een centrale rol. Het geloof vormt de basis voor de overtuigingen en principes van deze groep, en beïnvloedt hoe zij zich positioneren in de samenleving. Het geloof biedt normen die vaak haaks staan op de seculiere normen en waarden die in de maatschappij gelden. Hierdoor voelen zij zich soms gedwongen om zich te verdedigen tegen bedreigingen die zij zien als in strijd met hun geloofsovertuigingen.


De auteur neemt Jezus als voorbeeld: "En wat heeft Hij toen gedaan? Bloedend gebeden en geboet, Zijn vijanden liefgehad tot het einde. Hen niet vervloekt, maar gezegend. Daarmee liet Hij ons een voorbeeld na (1 Petr. 2:21)." Hij toont het belang van het volgen van het voorbeeld van Jezus, die zelfs zijn vijanden liefhad en zegende. Voor christenen kan dit dienen als leidraad in hoe zij omgaan met tegenstand en controversiële kwesties. Het geloof kan inspireren om op een liefdevolle manier te reageren, zelfs in situaties waarin ze aangevallen voelen. Het geloof biedt hen een kompas voor het handelen en kan helpen om standvastig te blijven in overtuigingen, zelfs wanneer er geconfronteerd wordt met tegenstand.Praktiseren van geloof zonder politieke macht

Bijbelse perspectieven in een seculiere samenleving


Gelovigen kunnen hun geloof praktiseren in een seculiere samenleving door zich te richten op het zijn van een zoutend zout en lichtend licht. Ze kunnen hun geloof belichamen door een Bijbels burgerschap uit te oefenen, waarbij ze de wereld dienen vanuit hun anders-zijn. Dit houdt in dat ze hun stem kunnen laten horen en in verzet kunnen komen tegen het kwaad dat over hen komt, terwijl ze toch een afwijkende mening behouden ten opzichte van de wereld.


Daarom maakt de auteur deze uitspraak: "Om vrijheid in stand te houden moeten we weer leren discrimineren, onderscheid maken, ‘het snode van het kostelijke onderscheiden’, en in ongelijke gevallen ook een ongelijke behandeling voorstaan."


Gelovigen kunnen dus hun geloof praktiseren door trouw te blijven aan de Bijbelse principes, zelfs als ze geen politieke macht bezitten. Ze kunnen een verschil maken door hun geloof op een relevante en impactvolle manier uit te dragen in de wereld om hen heen, met respect voor de autoriteiten maar ook met de moed om op te komen voor wat juist is volgens hun geloofsovertuiging.Over de auteur: Ton van der Schans


Drs. Ton van der Schans is docent geschiedenis aan de pabo van Driestar Educatief. Van 1990 tot 2002 zat hij voor de SGP in de gemeenteraad van Bodegraven. Van 2002 tot 2006 was hij werkzaam als wethouder. Momenteel is hij voorzitter van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN). Tevens is hij ouderling in de gereformeerde gemeente van Bodegraven. Regelmatig publiceert hij over historische en maatschappelijke onderwerpen.Lees 'Aanvallen of verdedigen'

Dit boek benadrukt het belang van een christelijke identiteit in een seculiere samenleving, waarbij de relatie tussen geloof, overheid en maatschappij centraal staat. Er wordt ingegaan op thema's zoals verzet tegen onrecht, de rol van de overheid, en de uitdagingen van christenen in een steeds veranderende wereld. Geïnteresseerd? Het e-book is beschikbaar in onze webshop en kan geleend worden via de knop 'E-book lenen' hieronder.

Aanvallen of verdedigen


Refo’s werden lange tijd gezien als onschuldige folklore. Dat is echter aan het veranderen. Want zijn die orthodoxe christenen niet gevaarlijk? Media weten de zogeheten biblebelt meer dan ooit te vinden. Ze storten zich op kerkgang in coronatijd, vaccinatie, de Great Reset en op reformatorische scholen die kinderen ‘gedwongen uit de kast laten komen’.


In deze nieuwe publicatie in de reeks Studium Generale van Driestar educatief en De Banier gaan de auteurs na óf en hoe de verhouding van de bevindelijk gereformeerden tot de samenleving is veranderd. Zo tref je onder meer een historische schets van de refo’s en de samenleving aan. En hoe moet die kleine groep orthodoxe christenen zich gedragen als ze geen politieke macht hebben?


De auteurs gaan op zoek naar Bijbelse antwoorden op de vraag wat je als christen te doen staat in de huidige samenleving. Moet je aanvallen of juist verdedigen?